• Medicina i cirurgia estètica, plàstica i reparadora by Clínica ServiDigest - Barcelona

Política de privacitat

2018 © Tots els drets reservats
El nom de domini serviestetic.com està registrat a favor de:
Unitat d’Aparell digestiu Servidigest S.L.
CIF. B61719290
Muntaner 507 5º 1ª – 08022 – Barcelona
Registre Mercantil de Barcelona:
Tom 30876, foli 159, full número 179.412, inscripció 1

1. El web serviestetic.com té per objecte facilitar, al públic en general, informació sobre els serveis medicoquirúrgics de l’aparell digestiu, endocrinologia-nutrició, obesitat i cirurgia general prestats per Unitat d’Aparell Digestiu Servidigest SL, d’ara endavant SERVIDIGEST .

2. Els drets de propietat intel·lectual del web serviestetic.com, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat de SERVIDIGEST a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies incloses en aquest lloc web han concedit a SERVIDIGEST les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a disposició del públic.

3. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc web serviestetic.com que SERVIDIGEST posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves.

4. S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web només i exclusivament si concorren les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb els objectius del web de serviestetic.com. 2)
Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació sense el consentiment exprés de SERVIDIGEST.

5. Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. SERVIDIGEST no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús de la informació. SERVIDIGEST no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

6. SERVIDIGEST no assumeix cap responsabilitat respecte a la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina serviestetic.com. La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí. En cas que SERVIDIGEST tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent en el menor espai de temps possible.

7. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de SERVIDIGEST, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

8. LOPD – Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. serviestetic.com posa a disposició de l’usuari un compte de correu electrònic i diversos formularis de registre, a través dels quals ens pot fer arribar les seves consultes i sol·licituds de serveis.

Quan l’usuari fa ús d’aquests mitjans per contactar amb nosaltres està acceptant de forma expressa que les dades que ens faciliti quedin incorporades en un fitxer propietat de SERVIDIGEST, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), amb l’única finalitat d’atendre les consultes i sol·licituds de serveis que ens pugui fer arribar. SERVIDIGEST no farà ús de les seves dades amb fins comercials llevat que Vostè ho hagi autoritzat de forma expressa mitjançant el marcatge dels chekbox que li facilitem a tots els nostres formularis de registre.

En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades i es presumirà que el que ens ha fet arribar les dades és el titular dels mateixos.

SERVIDIGEST guardará los datos personales recibidos a través de la página web en total secreto, garantizando su confidencialidad, y adoptará las medidas técnicas necesarias y adecuadas para evitar cualquier alteración, pérdida, mal uso, sustracción o tratamiento y/o acceso no autorizados. Asimismo estos datos no serán cedidos ni se dará acceso en ningún momento a terceras entidades sin autorización expresa del titular de los mismos.

El acceso o uso de esta página web por parte del usuario implica su consentimiento y aceptación de todas las condiciones expuestas en esta política de privacidad.

El usuario podrá acceder, rectificar, cancelar sus datos en cualquier momento ejercitando sus derechos ante el Responsable del Fichero: Unitat d’aparell digestiu Servidigest S.L., a c/ Balmes, 334 – 08006 – Barcelona o al Correo-e: uad@servidigest.com .

SERVIDIGEST no utilitza técnicas de “spamming” y únicamente tratará los datos que el usuario transmita a través de los correos electrónicos habilitados en esta página web.

9. Introducción de enlaces hipertextuales a serviestetic.com : En los enlaces que se realicen a nuestra página web se deberán respetar escrupulosamente los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre la página web y los contenidos. No se permitirán los enlaces cuando estos se realicen de forma que el diseño de nuestra página web quede modificado y especialmente, no se podrán mantener los “frames” de la página Web de origen. Tampoco se permitirán enlaces que puedan crear confusión en el usuario sobre el titular de la página web que se visita, por ejemplo manteniendo la URL de la web original, o de manera que la web original se aproveche ilícitamente de la reputación, la inversión o los derechos de SERVIDIGEST.

10. SERVIDIGEST se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones la información contenida en su web o en la configuración y presentación de ésta misma.

11. SERVIDIGEST no se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio derivado de circunstancias de fuerza mayor, como por ejemplo: error en las líneas de comunicaciones, defectos en el Hardware y Software de los usuarios, fallos en la red de Internet (de conexión, en las páginas enlazadas). No se garantiza que la página web vaya a funcionar constante, fiable y correctamente, sin demoras o interrupciones.

SERVIDIGEST se reserva el derecho a modificar la presente política de privacidad con el objetivo de adaptarla a las posibles novedades legislativas, así como a las que se puedan derivar de los código tipos existentes en la materia o por motivos estratégicos o corporativos. Todo esto, sin perjuicio de reclamar el consentimiento necesario de los afectados para realizar los tratamientos requeridos, cuando este consentimiento no se considere otorgado en función de los términos de la presente política de privacidad.

12. Uso de cookies. Esta página web puede utilizar cookies propias y de terceros para garantizar la efectiva navegación del usuario a través de la página web serviestetic.com. Concretamente se utilizan las siguientes cookies de WOOCOMMERCE:
woocommerce_cart_hash / woocommerce_items_in_cart : contienen información acerca de la compra en su conjunto y ayuda a WooCommerce saber cuándo cambian los datos de compra.
wp_woocommerce_session_: contiene un código único para cada cliente sepa dónde encontrar sus datos de compra en la base de datos de clientes.

En ningún caso estas cookies almacenan datos de carácter personal. No obstante el usuario puede impedir la generación de cookies marcando la opción de menú correspondiente en su programa de navegación, aunque si opta por desactivarlas es posible que el funcionamiento de la página web se vea afectado.

13. El usuario acepta que la legislación aplicable y los Juzgados y Tribunales competentes para conocer de las divergencias derivadas de la interpretación o aplicación de este clausulado son los españoles.

14. La información presente en el sitio web serviestetic.com no se debe utilizar para diagnosticar o tratar problema alguno de salud. Es meramente informativa, no reemplaza sino complementa la relación médico-paciente y en caso de duda siempre debe consultar con el médico de referencia.

SERVIDIGEST guardarà les dades personals rebudes a través de la pàgina web en total secret, garantint la seva confidencialitat, i adoptarà les mesures tècniques necessàries i adequades per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, substracció o tractament i / o accés no autoritzats. Així mateix aquestes dades no seran cedides ni s’hi donarà accés en cap moment a terceres entitats sense autorització expressa del titular dels mateixos.

L’accés o ús d’aquesta pàgina web per part de l’usuari implica el seu consentiment i acceptació de totes les condicions exposades en aquesta política de privacitat.

L’usuari podrà accedir, rectificar, cancel·lar les seves dades en qualsevol moment exercitant els seus drets davant el Responsable del Fitxer: Unitat d’Aparell digestiu Servidigest SL, ac / Balmes, 334 – 08006 – Barcelona o al Correu-e: uad@servidigest.com .

SERVIDIGEST no fa servir tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti a través dels correus electrònics habilitats en aquesta pàgina web.

9. Introducció d’enllaços hipertextuals a serviestetic.com: En els enllaços que es realitzin a la nostra pàgina web, cal que respectin escrupolosament els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web i els continguts. No es permetran els enllaços quan aquests es realitzin de manera que el disseny de la nostra pàgina web quedi modificat i especialment, no es podran mantenir els “frames” de la pàgina web d’origen. Tampoc es permetran enllaços que puguin crear confusió en l’usuari sobre el titular de la pàgina web que es visita, per exemple mantenint la URL del web original, o de manera que el web original s’aprofiti il·lícitament de la reputació, la inversió o els drets d’SERVIDIGEST.

10. SERVIDIGEST es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la configuració i presentació d’aquesta mateixa.

11. SERVIDIGEST no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major, com per exemple: error en les línies de comunicacions, defectes en el Hardware i Software dels usuaris, fallades en la xarxa d’Internet (de connexió, en les pàgines enllaçades). No es garanteix que la pàgina web vagi a funcionar constant, fiable i correctament, sense demores o interrupcions.

SERVIDIGEST es reserva el dret a modificar la present política de privacitat a fi d’adaptar-la a les possibles novetats legislatives, així com a les que es puguin derivar dels codi tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privacitat.

12. Ús de cookies. Aquesta pàgina web pot utilitzar cookies pròpies i de tercers per garantir l’efectiva navegació de l’usuari a través de la pàgina web serviestetic.com. Concretament s’utilitzen les següents galetes de WOOCOMMERCE:
woocommerce_cart_hash / woocommerce_items_in_cart: contenen informació sobre la compra en el seu conjunt i ajuda a WooCommerce saber quan canvien les dades de compra.
wp_woocommerce_session_: conté un codi únic per a cada client sàpiga on trobar les seves dades de compra a la base de dades de clients.

En cap cas aquestes galetes s’emmagatzemen dades de caràcter personal. No obstant això l’usuari pot impedir la generació de cookies marcant l’opció de menú corresponent al seu programa de navegació, tot i que si opta per desactivar és possible que el funcionament de la pàgina web es vegi afectat.

13. L’usuari accepta que la legislació aplicable i els Jutjats i Tribunals competents per conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules són els espanyols.

14. La informació present al lloc web serviestetic.com no s’ha d’utilitzar per diagnosticar o tractar cap problema de salut. És merament informativa, no reemplaça sinó complementa la relació metge-pacient i en cas de dubte sempre ha de consultar amb el metge de referència.